14.10.2019

İmar Barışı Mimari Projelendirme Hizmetleri

imar barışı

İMAR BARIŞI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME:
7143 sayılı Torba Yasayla 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen “Geçici Madde 16” ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce imara aykırı olarak yapılan yapılarla ilgili getirilen bu düzenlemenin , imar mevzuatına aykırı yapılan ve istisna tutulan alanlar hariç olmak üzere, tüm yapıların mevcut durumunu kayıt altına alarak muhafaza edilmesinin amaçlanmaktadır.

İmar Barışı Kanunu kapsamında yapı/yapıları için başvurmuş ve gerekli ödemeleri yaparak yapı kayıt belgesi almış hak sahipleri, ikinci aşama olarak tanımladığımız ilgili yapıya ait kat mülkiyeti tapularına sahip olabilmektedir. Kat mülkiyeti tapularının oluşturulabilmesi için mal sahibi ve/veya vekilinin; gerekli düzenlemeler, evrak, belge, dökümanlar ve mimari projeler ile ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 

Firmamız bu aşamada yapı kayıt belgesi almış binanıza ait gerekli ölçümlerin yapılarak, kanun ile belirtilen çerçevede mimari projesinin hazırlanması ve sorumluluklarının alınması işlemlerini ivedilikle çözmektedir.